•        เว็บไซต์นี้ศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู อาจารย์ 

  ได้สร้างนวัตกรรมการเรียน การสอน  ผ่านระบบออนไลน์ และเป็นสื่อการเรียนรู้

  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป  ===============================================================================

  ใช้โปรแกรม Meet  ห้องประชุม :  xdh-fjxp-zvr

  สำหรับการเรียน การสอน ผ่านระบบออนไลน์
  ===============================================================================

  การเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อเข้าเรียนตามรายวิชา 

  1. รหัสผ่าน (Password) ยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร
  2. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
  3. ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และสัญลักษณ์ _ (ขีดเส้นใต้)

  ตัวอย่างรหัสผ่าน.  :  Khun_1234

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รายวิชาที่มีอยู่

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอ...
Course

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานข...
Course

เครือข่ายและความปลอดภัย

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิ...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการของระบบฐานข้อมูล  ขั้นตอนการพัฒน...
Course

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน  ความหมาย องค์ประกอบ&n...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ การคํานวณหาค...
Course

พื้นฐานการาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์งาน ลำดับขั...
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสต...
Course

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด์ หลักการสร้างแบรนด์ให้เป็...
Course

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานของโป...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
Course

โปรแกรมฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูล
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ copy 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาช...
Course

การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม...
Course

การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์...
Course

ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้าง...
Course